banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Kerk Binnenstebuiten level 6 - De relevantie van de kerk in deze tijd

luisteren route vragen

 PDF

Gesprekspapier, KBB  level 6, De relevantie van de Kerk in deze tijd.

 

Mensen zien vandaag de dag niet altijd meer de zin en de waarde van de kerk, terwijl de kerk van Christus van levensbelang is en door sommigen zelfs de hoop voor de wereld genoemd wordt.

We leven in een wereld van welvaart, wetenschap en vele religies. Als je om je heen kijkt, zie je ook veel problemen. Er zijn mensen met angsten, financiële problemen, mensen die de zin van het leven niet meer zien, geen houvast hebben. Er zijn politieke spanningen, jeugdproblematiek, ziekten, aanslagen, rampen, onderdrukking, verdeeldheid, etc. 

In Efese 3:3-11 lezen we over het mysterie van Christus, namelijk dat het heil ook voor de heidenen is, zegt Paulus.

Dat betekent dus dat het ook voor ons is. Niet alleen voor ons en ons land, maar ook voor andere landen. Er groeien elke keer weer nieuwe generaties op die het evangelie niet kennen. Als zij er niet mee opgevoed worden, hoe moeten ze die rijke boodschap dan leren kennen? Het is belangrijk dat wij als kerk dat vertellen.

Als je verder leest, gaat het in ons gedeelte in Ef. 3:14 e.v., over de liefde. Paulus zegt in vers 17 “Geworteld en gegrond in de liefde.” Hij zegt dat de gelovige geworteld moet zijn in de liefde. Het gaat om de liefde van Christus. Hij is liefde. Die liefde is zo groot, dat ze niet te vatten is. Zij gaat de kennis te boven, lezen we in vers 19.

Die liefde kom je op aarde niet tegen. Maar in vers 18 staat dat wij toch in staat zijn die liefde te vatten, nl  samen met alle heiligen, als we samen geworteld zijn in de liefde van Christus. Als je als gelovige in de gemeente der heiligen leeft, ga je iets van de liefde zien. De gemeente van Christus functioneert als een lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is.

In dat lichaam wordt de liefde van het hoofd zichtbaar, die liefde dringt door in het functioneren van het lichaam, in de daden.

Wie in Christus geworteld is, krijgt voedsel door de wortels en wordt zelf vervuld van liefde. Geweldig! Zo kunnen wij de grote liefde van Christus zien in het functioneren van de gemeente, omdat de liefde van Christus door ons zichtbaar wordt.

Is die liefde niet wat de wereld nodig heeft in deze tijd? Hoe kunnen we die liefde doorgeven in deze wereld?

Zoals een discobal allerlei verschillende lichtstralen weerspiegelt en uitstraalt als er licht op schijnt, zo ook wij als christenen. Er zijn allerlei mensen. Geleerden spreken van voelers, denkers, doeners, dromers, beslissers en praters. We vormen samen een mozaïek van de liefde van God. Op vele manieren kunnen we de liefde van God weerspiegelen in de maatschappij.

Om het wat praktischer te maken wil ik van de denkers, praters en doeners, drie veel voorkomende groepen mensen, laten zien hoe zij de liefde van Christus kunnen weerspiegelen en doorgeven.

1. Denkers

Bij denkers denk ik aan de “D” van doel. Veel jonge mensen zien de zin en het doel van het leven niet.

Hoe belangrijk is het dat denkers oorsprong, doel en zin doordenken. Communiceren over de Schepper, over waarden en normen die God aanreikt. Niet voor niets wordt er zelfs in de politiek geroepen: laten we vasthouden aan de Joods christelijke cultuur. Laat de kerk normen en waarden onderwijzen.

Er is een leegte ontstaan, die gevuld moet worden. Denkers kunnen daarbij van grote waarde zijn voor de samenleving.

2. Praters

Bij praters denk ik aan de “P“ van pastoraat en prediking. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die vrijmoedig spreken over God en vertellen over de liefde van God. Mensen die uit liefde geestelijke bijstand geven in de nood, die het evangelie van redding en genade vertellen aan jong en oud, die de weg naar het eeuwig zalig leven wijzen.

3. Doeners

Bij doeners denk ik aan de “D” van dienen, doen en diaconaat.

Veel mensen hebben praktische hulp nodig. Denk o.a. maar aan ouderen, jongeren, buitenlanders, gevangenen, asielzoekers en vluchtelingen. We moeten de liefde van God laten zien door te helpen, in de buurt rond de kerk, maar ook ver weg. Je kunt hier ook denken aan diaconale vakanties voor jongeren.

We mogen de liefde van God aan de mensen doorgeven met woord en daad, ieder met zijn of haar gave.

Samen vertonen we de veelkleurige liefde van Christus. Die liefde hebben we dus niet van onszelf.

Het is een gebed van Paulus, het staat aan het begin: om die reden buig ik mijn knieën:

Dat jullie gesterkt mogen worden door de Geest en Christus in u mag wonen.

Zo kunnen buitenstaanders, gasten die binnenkomen, de liefde van Christus proeven bij ons in de gemeente.

Dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. We moeten geworteld zijn in de liefde, in Christus, anders is het gedoemd te mislukken.

Geworteld in de bron van liefde zuigen we liefde op en krijgen we de kracht om vruchten van geloof te dragen. Daarvan is de liefde het meest en het hoogst.

We moeten dichtbij God en dichtbij mensen leven. Liefde van God, dat hebben mensen nodig.

Dat is belangrijk voor de samenleving en het is van levensbelang voor het heil van mensen.

 

Vragen:

1.Wat zegt Jeremia over onze taak in de wereld? (Jeremia 29:7)

2.Wat is het mysterie waar Paulus het over heeft in Efese 3:3-6?

3.Waar voel jij je het meest mee verwant: een denker, prater of doener?

4.Is het vervelend dat we zo verschillend zijn? Licht je antwoord toe.

5.Wat zou jij het liefst doen voor de wereld, voor de mensen om je heen, om het geheimenis van Christus door te geven? Wat zou bij jou passen?

6.Kun jij altijd die liefde weer opbrengen voor deze wereld?

7. Wat zegt Jezus in Mat. 26:31-46 en Jac. 2:14-22 over de kerk in de wereld? Welke mensen zal dat in het bijzonder aanspreken? (Denkers, praters of doeners?)

8. Welke mensen zullen met name aangesproken worden door Mat. 28:19, 20 als het om Kerk Binnenste Buiten gaat?

9. Houd een enquête in je omgeving met de vraag wat mensen van de kerk verwachten, of wat we als kerk voor hen kunnen betekenen. Kijk of je daar iets mee kunt doen, of we mensen zo kunnen helpen. Je hebt dan ook meteen contact en een gesprek.

10. Leuke opdracht in het boek: Opknapper – Maak een foto van iets in je straat/buurt dat wel opgeknapt kan worden. Kies op een zaterdag een moment uit waarop je zelf tijd hebt en nodig mensen uit om te helpen door je foto rond te sturen. Vraag eerst hulp aan je kerkleden en je kringleden en als die niet kunnen, vraag dan hulp aan je collega’s en buurtgenoten. Mail je medespeler een ‘voor’ & ‘na’ foto.

Maak er op jouw manier iets moois van. Als denker, prater of doener?

JWE