banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Normen en Waarden 8 - Zorgzaamheid

luisteren route vragen

 PDF

Gesprekspapier 8 mei 2016 CGK 's Gravenmoer

Bijbelgedeelten: Gen. 1: 24-31 , Gen. 2:15-17, Lukas 10:25-37, Hand. 2:43-47, Rom. 12:9-21

Thema: Zorazaamheid Serie: "Normen en waarden  {Hoe gaan we met elkaar om?)

God geeft ons de opdracht om te heersen over de dieren en de aarde te bewerken en te bewaren. Het
is niet zo dat Hij ons het werk op laat knappen. God werkt zelf ook. God schiep de hemel en de aarde
en Hij onderhoudt die nog steeds. God is creatief, Hij schept uit de chaos een paradijs. Wij zijn naar Zijn
beeld geschapen, naar Zijn gelijkenis. Hij vraagt ons, met al onze gaven die Hij ons gegeven heeft,
Hem te representeren op aarde. Hij zet de mens aan het werk in het paradijs (Gen 2:15). Die taak houdt
niet op met de zondeval. We hebben nog steeds de taak om te zorgen voor de schepping, te werken
aan het paradijs. Dat werk omhelst heersen, bewerken en bewaren, zo lezen we in Genesis 1 en 2.
Creatief zijn met je gaven en talenten. Bouwen zoals God gedaan heeft. Uit de chaos orde scheppen
Zorgen dat de aarde bloeit dat het een paradijs is, een prachtige tuin. We hebben een taak!
God vraagt niet alleen dat we voor de schepping zorgen. Jezus laat ons menigvuldig zien dat we ook
moeten zorgen voor elkaar
Denk maar aan de zieken die Hij genas. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die Hij vertelt,
eindigt met de woorden: 'Doet u dan voortaan net zo.' 'Nij moeten dat doen aan de broeders en de
zusters, maar ook aan de buitenstaanders (Rom 12:10,13,17,20).
Het is om deze opdracht te volbrengen ook belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Hoe zou je de aarde
kunnen bewerken en voor je naaste kunnen zorgen, als je zelf ziek of uitgeput bent?
God heeft daar ook aan gedacht Als God Zijn scheppingswerk volbracht heeft, rust Hij op de zevende
dag. Hij geeft ook ons die opdracht Inspanning moet afgewisseld worden met ontspanning, anders
houden we het niet vol. Daar hebben we vandaag de dag voorbeelden genoeg van in onze 24-uurs
economie. Dat betekent dat we niet altijd maar moeten werken en dat we ook anderen de rust gunnen
die ze nodig hebben. God doet het ons voor. En dat is niet het enige wat Hij doel We zien ook. dat God,
voordat Hij Adam en Eva de opdracht geeft om te werken in het paradijs, hen zegent God zegent geeft
kracht vruchtbaarheid, opdat het hen wel mag gaan.

Stellingen (leder beantwoordt de stellingen met ja, nee, misschien of weet nîet
1. De aarde bewerken is belangnïker dan de aarde bewaren.
2. Ik doe genoeg aan de opdracht die God mij heeft gegeven.
3. Wij mensen lijken wat uiterlijk betreft op God

Gespreksvragen
1. Vind je dat we te weinig doen aan het bewaren en bewaken van de aarde?
2. Wat zou je concreet kunnen doen om de aarde beter door te geven aan de volgende generatie?
3. Waar schieten we te kort als we kijken naar de eerste gemeente? Hoe zorgen zijn voor elkaar? (Hand 2:43-47)
4. Wat denk je, zullen we straks in het paradijs ook nog werken?
5. Zie jij jouw dagelijks werk als een opdracht van God?
6. Wat betekenen de termen 'heersen', 'bewerken' en 'bewaren? (Gen 1 en 2)
7. Hoe vind je dat we met vluchtelingen in Nederland om (moeten) gaan?
8. Waar ben je goed in? Hoe zou je dat talent meer kunnen inzetten voor de opdracht van God?
Opdracht maak met elkaar een lijst van dingen die je kunt doen om de vervuiling en chaos tegen te
gaan, om zo een stap vooruit te zetten als het gaat om het bewaren van de aarde. Spreek met elkaar af
waar je je gedrag gaat veranderen. Evalueer dat de volgende keer op je kring. Deel je ervaringen
Spreek dan een vervolgopdracht af, zodat je groeit in zorgzaamheid

Cookie