banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Normen en Waarden 1 - Jezus de hoeksteen

luisteren route vragen

 PDF

Efese 2 vers 19: ”Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.”

(Bekijk evt. ook Matteüs 5 en Matteüs 22:35-40)

Normen en waarden
De afgelopen decennia is regelmatig door de politici gewezen op het belang van normen en waarden. Ook zijn de kerken er meer dan eens op gewezen dat zij het volk normen en waarden bij moeten brengen. Zelfs niet-christelijke politici hebben dat geuit.
Vanuit de politiek wordt gewezen op het belang van normen en waarden, omdat daar kennelijk gebrek aan is. Geweld tegen hulpverleners, asociaal gedrag in het verkeer, vandalisme, geweld tegen ambulance personeel, hufterig gedrag is aan de orde van de dag.

Kennelijk zit de politiek er ook mee in de maag. Hoe kun je een volk normen en waarden bijbrengen? Ons land is al lang geen christelijk land meer. Hoe moet de overheid normen en waarden leren? En welke normen en waarden zullen dat zijn?

Als we God, Zijn geboden en het voorbeeld van Jezus Christus kwijt zijn, waar halen we dan onze normen en waarden vandaan? Hoe worden we dan gewezen op de waarde van het menselijk leven?
We zien in de geschiedenis steeds weer hoe het menselijk leven degradeert. We zien het geweld op straat, oorlogen, abortus en euthanasie.
God leert ons dat we niet mogen moorden, omdat mensen naar Gods beeld geschapen zijn.
Maar als de mens slechts een stapje in een voortgaand evolutieproces is, wat is dan de waarde van het menselijk leven?

De Bijbel leert ons normen en waarden. Jezus Christus is ons daarbij ten voorbeeld. Hij is het ook die de geboden nader uitlegt. Het onderwijs van Jezus leert ons God bovenal lief te hebben en de medemens als onszelf. Jezus gaat daarbij zo ver dat Hij ons zelfs leert onze vijanden lief te hebben. We moeten het kwaad overwinnen door goed te doen. We moeten kwaad met goed vergelden.

In de gemeente mag je zeker verwachten dat men weet hoe je met elkaar om moet gaan, het is immers de kerk van Christus.
Paulus noemt Christus in bovenstaande tekst de hoeksteen. Apostelen en profeten zijn het fundament, maar Christus is de hoeksteen. Dat is de belangrijkste steen, zegt Paulus. “Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer” (vers 21).

De gemeenteleden vormen samen het huis van God, waar de Geest van God wil wonen.
God kan daar niet wonen als we onheilig leven. Er is geen plaats voor God als er boosheid, egoïsme en geweld huist in ons leven en in de gemeente. Liefde, genade, zelfverloochening dienen daar gevonden te worden.

Het wonderlijke van dit gebouw is dat het groeit. Vanuit Christus groeit het gebouw, steen voor steen. De kerk is geen doods gebouw. De kerk leeft en zij groeit. Zij wordt groter er komen steeds meer mensen bij, totdat Christus al de zijnen heeft verzameld. Dan komt de voltooiing.

En wat zo mooi is…, jij mag er ook echt bij horen! Waren wij heidenvolkeren vroeger vreemdelingen en later bijwoners, nu mogen wij burgers zijn van het Koninkrijk. In vers 19 wordt zelfs gesproken over familieleden (huisgenoten). Ook wij mogen nu meewerken als levende stenen aan dat bouwwerk. God werkt door Christus en door Zijn Geest in ons midden.

God wil zelf bij en in ons wonen. Vroeger woonde Hij in het heilige der heiligen van de tempel. Maar dankzij Christus verzoenend sterven wil Hij nu in ons wonen. Ons lichaam is een tempel. Wij moeten dan wel heilig leven, want Hij is een heilig God.

Gespreksvragen
1. Stel dat mensen bepalen wat goed en slecht is, welke gevolgen zou dat hebben?
2. Hoe komt het dat mensen asociaal gedrag vertonen?
3. Met welke beelden vergelijkt Paulus de kerk?
4. Ervaar jij dat je bij de kerk mag horen?
5. Hoe kun jij een steentje bijdragen in de kerk van Christus?
6. Leeft de kerk volgens jou?
7. Maak een rij van normen en waarden die Christus ons leert.
8. Waarom noemt Paulus de apostelen en profeten het fundament?
9. Welke functie heeft/had de hoeksteen?
10. Teken de beelden waarmee Paulus de kerk vergelijkt op een groot vel papier.

Cookie