luisteren route vragen

Uncategorised

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te 's Gravenmoer
RSIN/Fiscaal nummer: 2649299
Website adres: www.cgk-sgravenmoer.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kerkebosdreef 2
Postcode: 5109 TP
Plaats: 's Gravenmoer

De Christelijke Gereformeerde kerk te 's Gravenmoer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te 's Gravenmoer.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad, naast de predikant, 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.
De missie en visie van de Christelijk Gereformeerde Kerk te 's Gravenmoer kunt u vinden via deze link: http://www.cgk-sgravenmoer.nl/home/missie-visie

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Op onze website http://www.cgk-sgravenmoer.nl/ vindt u een overzicht van de activiteiten die onze gemeente ontplooit. Zie het menu-item "Wat doen wij".

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Staat

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Wij geloven in Gods liefde. Dat willen we ontdekken, delen en doorgeven.
Je bent van harte welkom in onze kerk!
Aanstaande zondag zijn de diensten om 10u en 17u. De dienst duurt meestal een uur en een kwartier.
Voor de allerkleinsten is er oppas. In de ochtenddienst is er voor de kinderen van 4-8 jaar een apart programma.

Beluisteren of downloaden van kerkdiensten

Opnames kunnen zijn aangepast door de webmasters
In de lijst hieronder worden maximaal 20 geluidsfragmenten aangeboden.
Klik op de "Player/Download" knop om diensten op te slaan of met een eigen player te luisteren.  De rechtermuisknop kan gebruikt worden om het bestand op te slaan. De linkermuisknop is voor de player.

Player/Download Naam Afspelen Grootte Duur
download 20180114 Middagdienst - Biddend gemeente zijn - Exod.17:8-16 en 1Tess.5:12-28
Ds. W.J.A. Ester

33 MB 1:12:02 min
download 20180114 Morgendienst - Wil je leren? - Hebreeën 12: 1-17
Ds. W.J.A. Ester

37.3 MB 1:21:28 min
download 20180107 Middagdienst - Aan welke kant sta jij? - Lucas 3: 1-22
Ds. M. Raveling

28.9 MB 1:03:09 min
download 20180107 Morgendienst - Wat de toekomst brengen moge - Ezra 8: 15 -36
Ds. W.J.A. Ester

35.1 MB 1:16:39 min
download 20180101 Nieuwjaarsdienst - God zal je de weg wijzen - Jes. 30:21
Ds. W.J.A. Ester

30.3 MB 1:06:08 min
download 20171231 Oudjaarsdienst - Zie jij Gods liefde? - Matteüs 12:38-45
Ds. W.J.A. Ester

24.8 MB 54:11 min
download 20171231 Morgendienst - De wending door Jezus’ komst - Gal3:13–14 en 3:23 tot 4:11
Drs. W.P. de Groot

35.5 MB 1:17:32 min
download 20171229 Afscheidsdienst J.A. Rutters - Psalm 86 vers 20 + 21
Ds. W.J.A. Ester

30.3 MB 1:06:10 min
download 20171225 Morgendienst - Prachtige kerstverhalen, maar wat schuilt daarachter?
Ds. W.J.A. Ester

39 MB 1:25:09 min
download 20171224 Middagdienst - Jezus = God? - Matt1:18-25 + HC zon14
Ds. W.J.A. Ester

24.5 MB 53:30 min
download 20171224 Morgendienst - Gods liefde voor iedereen - Jona4 + Luc.2:25-35
Ds. W.J.A. Ester

35.5 MB 1:17:30 min
download 20171217 Middagdienst - God is met ons - Jes.7:10-17 + Openb.21:1-10
Ds. W.J.A. Ester

36.5 MB 1:19:45 min
download 20171217 Morgendienst - De lofzang van Maria - Lucas 1:26-45
Ds. J. Breman

35.2 MB 1:16:53 min
download 20171210 Middagdienst - De kerk heeft hoop voor de wereld - 1Pet.1:1-16 + 1Pet.3:8–18a
Ds. W.J.A. Ester

33.2 MB 1:12:32 min
download 20171210 Morgendienst - Het is de Heer die redt! - Jona 2
Ds. W.J.A. Ester

34.2 MB 1:14:42 min
download 20171203 Middagdienst - God werkt aan onze toekomst - 2 Korintiërs 4:16 – 5:10
Drs. W.P. de Groot

28.6 MB 1:02:32 min
download 20171203 Morgendienst - Het is God, die ons inhaalt - Jona 1, Heb.10:5-10
Drs. W.P. de Groot

36.7 MB 1:20:15 min
download 20171126 Middagdienst - Hoop voor levenden èn gestorvenen - Johannes 11
Ds. W.J.A. Ester

31.1 MB 1:07:54 min
download 20171126 Morgendienst - Leven verbonden met God is mogelijk ! - 1Joh.1:5–2:6
Ds. W.J.A. Ester

39.4 MB 1:26:08 min
download 20171119 Middagdienst - God is onbegrijpelijk - Psalm 139
Ds. W.J.A. Ester

33.1 MB 1:12:16 min

  Wat geloven wij   Wie zijn wij         Wat doen wij        Activiteiten        
Ons geloof Onze gemeente Jeugd Agenda
Missie & visie  Nieuw in de kerk? Kringen Nieuws
Predikant Diaconaat Foto's
  Kerkenraad Pastoraat Films
Hoe het begon Zending
Route & contact Evangelisatie
     Kindermiddagen 
Samenwerkingen
     Bidden voor Brabant
     Boekentafel
     SKCI India
     God Bless You Homes
     SEIGDA
     Lumina
     Arm in arm
     Meldpunt misbruik

Musical kerst 2005 Musical kerst 2005
Duration: 551
Date: February 24, 2016
Views: 0

Musical kerst 2013 Musical kerst 2013
Duration: 813
Date: December 22, 2015
Views: 0

Paasjubel 2017
Duration: 243
Date: June 23, 2017
Views: 0

 

 

Werk in uitvoering!

Agenda

Januari 2018
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Geplande activiteiten

di jan 16 @10:00 -
Koffie-inloop-ochtend.